អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះស្ថិតលើផ្លូវជាតិលេខ៤
ទល់មុខ សាលារៀន ជំពូវន្ត័

ទូរសព្ទ័លេខ

023 6461 999
092 261 093
096 450 4070